Økonomi

Her kan du beregne, hvad det koster, at være elev på Efterskolen Smededal. Prisen er afhængig af husstandens indkomst, to år før skolestart, samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år med samme folkeregisteradresse. Dette er grundlaget for beregningen af tilskuddet og dermed den samlet pris. Link til efterskole.dk

Skolepengene dækker alle aktiviteter i løbet af opholdet inkl. lejrskoler og andre tur i forbindelse med linjefag.

Hvad koster det at gå på efterskole?

Når man skal beregne hvad det koster at gå på efterskole, kigger man først og fremmest på forældrenes indkomst. Det fungerer sådan, at staten giver tilskud til et efterskoleophold, og efterskolens pris afhænger derfor af størrelsen på tilskuddet. Der beregnes ud fra den husstand du bor i. Er dine forældre skilt, tages der derfor udgangspunkt i din folkeregisteradresse. Har din mor eller far en ny samlever, og deler denne person samme adresse, tælles personens indkomst med i beregningen. Derudover tages der også hensyn til om der er søskende under 18 år, som deler samme adresse. Indkomstgrundlaget vil blive reduceret med et bestemt beløb for hvert barn under 18 år eksklusiv det barn, der skal på efterskole.

Det er vigtigt at huske på, at forældrebetaling og skolepenge ikke er det samme. Det er selve betalingen, staten går ind og giver tilskud til. Der vil ud over disse betalingsposter ikke forekomme nogen yderligere egenbetaling. Skolepengene dækker over alle de aktiviteter, der vil være i løbet af opholdet. Dette er inklusiv lejrskoler og andre ture i forbindelse med de forskellige linjefag.

Prisen for efterskole er ikke fradragsberettiget

Da udgifterne i forbindelse med et efterskoleophold vurderes som værende privatanliggende, er efterskolens pris ikke fradragsberettiget. Det gælder for alle, både forældre der er samlevende og forældre som ikke er. Udgifterne til efterskole har ej heller nogen forbindelse til børnebidrag, hvis ikke forældrene er samboende.

Hvem skal søge statsstøtte?

Alle unge efterskoleelever i Danmark er berettigede til statens elevstøtte til deres efterskoleophold. Denne støtte går ind og påvirker efterskolens pris afhængig af husstandens samlede indkomst.

Støtten ansøges af efterskolen på husstandens vegne. Ansøgningen sker til Undervisningsministeriet, og støtten beregnes på grundlag af hustandens indkomst to år tilbage fra det år, skolestarten finder sted. Skal eleven eksempelvis gå på efterskole i skoleåret 2021/2022 beregnes statsstøtten ud fra oplysninger om indkomsten på årsopgørelsen i år 2019, og det er disse oplysninger der tilsammen danner prisen for efterskole opholdet.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvordan beregnes elevstøtten når jeg er enlig forsørger?

  • Der findes ingen speciel støtte til enlige forsørgere. Er du uden samlever den dag dit barn skal på efterskole, beregnes elevstøtten udelukkende ud fra din indkomst.

Hvordan beregnes indkomsten hvis jeg er blevet skilt i løbet af de seneste to år?

  • Hvis ikke du har en samlever på den dag, hvor dit barn skal starte på efterskole, er det udelukkende din indtægt, der danner grundlaget for elevstøtten. Indkomsten vil i denne situation stadig tage udgangspunkt i det år, der ligger 2 år forud for opholdet, da det er disse oplysninger vi henter elektronisk fra SKAT.

Hvad sker der, hvis mit barn ændrer adresse til en bopæl med ny indkomst?

  • Elevstøtten beregnes ud fra husstandens indkomst, på det sted hvor eleven har folkeregisteradresse ved opholdets start. Er den pågældende elevstøtte beregnet før den dato eleven flytter, skal der af efterskolen laves en ny beregning.

Hvad sker der hvis min samlever flytter ind i husstanden efter mit barn er startet på efterskolen?

  • I dette tilfælde sker der ikke noget. Omberegninger laves kun hvis en forælder eller en forældres samlever dør, eller hvis forældre eller bopælsforældre får bevilling til separation eller skilsmisse.

Jeg har to børn der skal på efterskole. Gælder ingen af dem som hjemmeboende?

  • Hvis du har to børn, der skal afsted på efterskole, danner de søskendebidrag for hinanden, i og med de stadig betragtes som hjemmeboende, imens de går på efterskole.

Kan man søge andre former for støtte udover elevstøtten?

  • Du kan ud over den statslige elevstøtte, alle efterskoleelever er berettiget til, søge om individuel supplerende støtte, som vil nedsætte efterskolens pris. Vi fastætter hvert år et fast beløb på budgettet, til at imødekomme sådanne ansøgninger. Ansøgningen skal søges direkte hos Efterskolen Smededal.